Biogjødsel - en næringskilde for framtida

Biogjødsel er et godt utgangspunkt for gjødsling av korn og gras, og fungerer som en erstatning for NPK-gjødsel.

Biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken er et fullverdig gjødselprodukt som kan benyttes som erstatning for- eller i tillegg til, kunstgjødsel. Biogjødsel produseres i samme prosess som biogass, gjennom omdanning av organisk materiale.

Ved bruk av biogjødsel er det, som ved all annen gjødsling, viktig å ikke overskride plantenes behov for næringsstoffer og tilpasse gjødselbruken etter de lokale jordforholdene. Overforbruk av organisk gjødsel kan resultere i:

• Tap av næringsstoffer til luft

• Avrenning av næringsstoffer til bekker og elver

• Opphoping av næringsstoffer i jorda – fører til større næringslekkasje

• Endringer og innstramninger i regelverket – på sikt

Tørrstoffbegrensning

Mengdene som kan spres reguleres gjennom Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. For biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken er øvre grense 4 tonn tørrstoff per daa per 10 år. Dette tilsvarer 8 tonn biogjødsel/daa/år i 10 år ved 5 % TS.

Næringsinnhold

Tabellen under viser næringsinnholdet i biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken i 2022:

Hvordan bli kunde?

Dersom du har spørsmål om avtaleinngåelse og levering eller mottak av biogjødsel, ta kontakt med den ansvarlige for landbruket hos Den Magiske Fabrikken.

Kontakt Den Magiske Fabrikken