Biogjødsel - en næringskilde for framtida

Biogjødsel er et godt utgangspunkt for gjødsling av korn og gras, og fungerer som en erstatning for kunstgjødsel.

Biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken er et fullverdig gjødselprodukt som kan benyttes som erstatning for- eller i tillegg til, kunstgjødsel. Biogjødsel produseres i samme prosess som biogass, gjennom omdanning av organisk materiale.

Biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken sikrer sirkulærøkonomi gjennom tilbakeføring av næringsstoffer fra matavfall til ny mat. Næringsstoffene fra matavfallet og husdyrgjødsla reduseres ikke gjennom prosessen og er derfor til stede i biogjødsel etter at prosessen i biogassanlegget er ferdigstilt. Biogjødsel inneholder i tillegg fiber som bidrar til økt hummusinnhold og oppbygging av god jord. Dette har en positiv effekt, blant annet ved at jorda får en bedre bufferevne mot tørke og nedbør.

Bildet under viser to jorder hvor den eneste forskjellen i dyrkingen, er at jordet til høyre er gjødslet med biogjødsel.

Næringsinnhold

Tabellen under viser næringsinnholdet i biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken:

Bruk av biogjødsel

Mengdene som kan spres reguleres gjennom Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. For biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken er øvre grense 4 tonn tørrstoff per daa per 10 år. Dette tilsvarer 8 tonn biogjødsel/daa/år i 10 år ved 5 % TS.

Ved bruk av biogjødsel er det, som ved all annen gjødsling, viktig å ikke overskride plantenes behov for næringsstoffer og tilpasse gjødselbruken etter de lokale jordforholdene. Overforbruk av organisk gjødsel kan resultere i:

• Tap av næringsstoffer til luft

• Avrenning av næringsstoffer til bekker og elver

• Opphoping av næringsstoffer i jorda – fører til større næringslekkasje

• Endringer og innstramninger i regelverket – på sikt

Plantevernmidler

I 2023 gjennomførte Mattilsynet et overvåknings- og kartleggingsprogram (OK-program) for rester av pyralider og andre plantevernmidler i organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier. Den Magiske Fabrikken var del av denne gjennomføringen og det ble tatt uten en stikkprøve av biogjødsel fra anlegget. Det ble ikke påvist rester av aminopyralid eller klopyralid i prøven fra Den Magiske Fabrikken. NIBIO gjennomførte analysene på oppdrag for Mattilsynet og rapporten finner du her.

Hvordan bli kunde?

Dersom du har spørsmål om avtaleinngåelse og levering eller mottak av biogjødsel, ta kontakt med produkt- og bærekraftsansvarlig hos Den Magiske Fabrikken.

Kontakt Den Magiske Fabrikken