Om Den Magiske Fabrikken AS

Den Magiske Fabrikken AS (DMF AS) eies av Greve Biogass AS (66%) og Lindum AS (34%). Eierne samarbeider om å styrke Den Magiske Fabrikkens rolle i den sirkulære økonomien og selskapets posisjon som biogass- og biogjødselprodusent.

Biogassanlegget Den Magiske Fabrikken ble startet opp i 2015. Lindum har siden etableringen driftet og leid anlegget på oppdrag fra Greve Biogass. I januar 2023 ble det gjennomført en virksomhetsoverdragelse og Lindum kjøpte seg inn i Den Magiske Fabrikken AS.

Den Magiske Fabrikken har ambisiøse vekts- og utviklingsplaner. For den framtidige lønnsomheten til Den Magiske Fabrikken er det viktig å øke produksjonen av gass opp mot 18 MNm3 i året. For å øke gassproduksjonen trengs investeringer i bl.a. nytt mottaks- og forbehandlingsanlegg for avfall og gassoppgraderingskapasitet. Kapitaltilførselen som følge av Lindum sitt innkjøp, sammen med andre tiltak som er under arbeid, vil være med å støtte utviklingen.  

Greve Biogass

Greve Biogass AS eies av kommunene Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien og Tønsberg.

Greve Biogass skal bidra til kontinuitet og grønn verdiskaping med hovedfokus på Vestfold, Grenlands- og Drammensregionen. Selskapet skal utvikle verdikjeder tilknyttet Den Magiske Fabrikken, basert på biogass produsert fra organisk avfall, husdyrgjødsel og slam, og ved klimavennlig produksjon av mat fra biogjødsel og grønn CO2.

Grenland Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) ble stiftet 21. oktober 2013. Det ble i generalforsamling 2018 besluttet å omorganisere selskapet til to nye selskap. Et bestillerselskap for håndtering av aksjonærenes matavfall og slam (Grenland Vestfold Bestiller AS), og et selskap knyttet til drift av biogassanlegget nå videreført som Greve Biogass AS fra 25.10.2019.

Videre har det blitt gjennomført en virksomhetsoverdragelse og fra 01.01.2023 ble det driften av biogassanlegget overtatt av Den Magiske Fabrikken AS.

Greve Biogass kan kontaktes via Den Magiske Fabrikken AS.

Kontakt Den Magiske Fabrikken

Lindum

Morselskapet Lindum AS er 100% eid av Drammen Kommune.

Konsernet består av Lindum AS og flere datterselskaper, og jobber for å iverksette og videreutvikle sirkulære behandlingsløsninger for avfall med visjonen «Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning». Selskapet har tjuefem års erfaring med behandling av organisk avfall og har opparbeidet en solid kompetanse som imøtekommer samfunnets behov på dette området.

Drammen kommune har samme mål med sitt eierskap i Lindum som eierkommunene i Greve Biogass har med eierskapet i Greve Biogass/Den Magiske Fabrikken; nemlig å sørge for at avfallet til innbyggerne kan behandles på en best mulig måte og dermed bidra til å nå de ambisiøse klimamålene som er satt.

Gå til Lindum.no

Samarbeidspartnere

Den Magiske Fabrikken omfatter samarbeid, prosjekter og aktiviteter som er tilknyttet biogassanlegget. Samarbeid har vært en av nøklene til suksessen rundt Den Magiske Fabrikken og er en viktig faktor for å skape en sirkulær økonomi og grønn vekst.

Samarbeidet knytter seg blant annet til produksjon av klimatomater fra resursene i matavfallet, opplæring og undervisning i gjenvinning og fornybar energi med biogassanlegget som et sentralt element og samt forskning og utvikling på nye teknologier og løsninger.

Se våre samarbeidspartnere