Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til biogass, biogjødsel og grønn CO2

Hva foregår i Den Magiske Fabrikken?!

Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til biogass, biogjødsel og grønn CO2. Matavfallet kommer fra ca. 1,2 millioner innbyggere på Østlandet og husdyrgjødselen fra gårdsbruk med ku og gris i Vestfold.

Matavfallet og husdyrgjødselen gjenvinnes til tre nye produkter:

Biogass - erstatter bruken av fossilt drivstoff som bensin og diesel, i kjøretøy
Biogjødsel - erstatter bruken av kunstgjødsel i landbruket
Grønn CO2 - erstatter bruken av CO2 fra fossile brensler i matproduksjon i veksthus

På den måten bidrar Den Magiske Fabrikken til å minimere klimagassutslipp fra flere sektorer, samtidig som fabrikken behandler avfallsproduktene matavfall og husdyrgjødsel. 

I tilknytning til biogassanlegget er det etablert et pilotveksthus og et kunnskaps- og opplevelsessenter, mer informasjon om disse finner du lengre ned.

Visste du at på 2,5 kg matavfall kan en buss kjøre 1 km?

Men kun dersom matavfallet gjenvinnes til biogass på Den Magiske Fabrikken

Bra for miljøet – bra for deg og meg!

Den Magiske Fabrikken er et foregangs eksempel når det kommer til å innlemme industri i de naturlige kretsløpene.

Ved å gjenvinne matavfallet du kildesorterer og husdyrgjødsel fra landbruket, i Den Magiske Fabrikken, kan biler, busser og renovasjonskjøretøy kjøre på miljøvennlig biogass. I tillegg produseres det biogjødsel til produksjon av ny mat. Det er bra for miljøet, og bra for deg og meg.

På denne måten holder vi ressursene i kretsløp, helt likt som kretsløpene i naturen. Vi kjenner alle til at på høsten faller bladene fra trærne, de brytes ned og blir til jord, og blir til ny næring som tas opp i treet om våren. På akkurat samme måte fungere kretsløpet, til matavfallet vårt, ved Den Magiske Fabrikken.

Gjennom Den Magiske Fabrikken har vi alle en viktig rolle i arbeidet mot det grønne skifte. Ved kildesortering og gjenvinning, landbruket, og transport bidrar vi sammen til betydelig reduksjon av klimautslipp!

Opplæring i bærekraft

Den Magiske Fabrikken er en viktig brikke i arbeidet mot en sirkulær økonomi og grønn vekst. I utviklingen av et bærekraftig samfunn er det viktig med opplæring og undervisning. I tilknytning til biogassanlegget har Vesar etabler et Kunnskaps- og opplevelsessenter. Her får barn og unge lære om kildesortering, gjenvinning, matproduksjon og fornybar energi. En viktig del av undervisningsbesøket er å knytte teori og praksis, dette gjøres blant annet ved å se, smake og lukte i autentiske omgivelser.

Kunnskaps- og opplevelsessenterets fremste målsetting er at alle besøkende skal dra hjem med inspirasjon til et mer bevisst forbruk og til å bli bedre til å kildesortere. Vesar skal skal utvikle senteret til et regionalt og nasjonalt senter for gjenvinning, fornybare ressurser og sirkulær økonomi. En møteplass for fagmiljøer og en yngleplass for FoU-prosjekter.

Grønn vekst og utvikling

Den Magiske Fabrikken har en viktig påvirkning på næringsutvikling i regionen, blant annet i landbruket når det gjelder investeringer i lagringsplass og spredningsteknologi for biogjødsel. Samarbeidet med veksthusnæringen er også en viktig del av Den Magiske Fabrikken, det er etablert et pilotveksthus - et BBBLS veksthus i tilknytning til biogassanlegget. I veksthuset bidrar fangst og bruk av grønn CO2 og biogjødsel til økt lokal matproduksjon.

Traktor som sprer gjødsel på et jorde.

Samarbeidspartnere

Samarbeid har vært en viktig suksessfaktor for utviklingen av Den Magiske Fabrikken. Les mer om våre partnere her.

Se våre samarbeidspartnere

Hvordan bli kunde?

Ved Den Magiske Fabrikken produseres biogass, biogjødsel og grønn CO2, i tillegg tilbys behandlingsløsninger for matavfall og husdyrgjødsel. De ulike produktene har ulike kundeforhold, klikk deg videre for informasjon om hvor du skal henvende deg dersom du ønsker å bli kunde.

Vil du bli kunde?